รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2561 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน


Ø สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 พ.ย. 61) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]  NEW!
  • รายงานผล รอบ 12 เดือน (10 ต.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 10 เดือน (10 ส.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 9 เดือน (10 ก.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 8 เดือน (10 มิ.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 7 เดือน (10 พ.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 6 เดือน (10 เม.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]


รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับที่ 6)
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 (ยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ระยะที่ 1)
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)