สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Ø สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 พ.ย. 61) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]  NEW!


รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2561 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน


Ø สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 พ.ย. 61) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]  NEW!
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน (10 ต.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (10 ส.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (10 ก.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (10 มิ.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (10 พ.ค. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 6 เดือน (10 เม.ย. 61 ) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]


รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับที่ 6)
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 (ยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ระยะที่ 1)
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2560 - ทุกวันที่ 10 ของเดือนØ สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ต.ค. 60) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]  NEW!
Ø การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (แยกรายโครงการ) - พ.ค. 60

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2559 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 ต.ค. 59) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xlsx]

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2558 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2558 (2 พ.ย. 58) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน (9 ต.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (9 ก.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (5 ส.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (8 ก.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (8 มิ.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (11 พ.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
 • รายงานผล รอบ 6 เดือน (29 เม.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
Ø ร่างการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (24 ก.พ. 58) - [ไฟล์ docx]

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2557

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2557 (15 ต.ค. 57) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน (10 ต.ค. 57) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 57) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (13 ส.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (9 ก.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (18 มิ.ย. 57) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (19 พ.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 6 เดือน (18 เม.ย. 57) - [ไฟล์ doc]

Ø การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 - 25 ก.พ. 57 ... ด่วนที่สุด

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2556

Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2556 (20 พ.ย. 56) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน (7 ต.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (16 ส.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (19 ก.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (20 มิ.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (19 พ.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
 • รายงานผล รอบ 6 เดือน (19 เม.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
Ø ตัวอย่างกรอบรายงาน ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556 สชป.12 (11 ม.ค. 56) - [ไฟล์ docs]

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2555

 • รายงานผล รอบ 12เดือน-แก้ไข (7 พ.ย. 55) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน - [ไฟล์ xls]

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2554

 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (20 ก.ย. 54) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (22 ส.ค. 54) - [ไฟล์ xls]
 • ตัวอย่างการจัดทำคำรับรองปี 2554 (21 ก.ค. 54) - (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (19 ก.ค. 54) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (20 มิ.ย. 54) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (พ.ค. 54) - [ไฟล์ xls]
 • รายงานผล รอบ เดือน (20 เม.ย. 54) - [ไฟล์ xls]

รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2553

 • รายงานผล รอบ 12 เดือน-แก้ไข (19 ต.ค. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 12 เดือน (18 ต.ค. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 11 เดือน (ก.ย. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 10 เดือน (16 ส.ค. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 9 เดือน (8 ก.ค. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 8 เดือน (17 มิ.ย. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 7 เดือน (14 พ.ค. 53) - [ไฟล์ pdf]
 • รายงานผล รอบ 6 เดือน (28 เม.ย. 53) - [ไฟล์ pdf]