รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2556

Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2556 (20 พ.ย. 56) - [ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 12 เดือน (7 ต.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 10 เดือน (16 ส.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 9 เดือน (19 ก.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 8 เดือน (20 มิ.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 7 เดือน (19 พ.ค. 56) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 6 เดือน (19 เม.ย. 56) - [ไฟล์ doc]
Ø ตัวอย่างกรอบรายงาน ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556 สชป.12 (11 ม.ค. 56) - [ไฟล์ docs]