รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2557

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2557 (15 ต.ค. 57) - [ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 12 เดือน (10 ต.ค. 57) - [ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 11 เดือน (10 ก.ย. 57) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 10 เดือน (13 ส.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 9 เดือน (9 ก.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 8 เดือน (18 มิ.ย. 57) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 7 เดือน (19 พ.ค. 57) - [ไฟล์ doc]
  • รายงานผล รอบ 6 เดือน (18 เม.ย. 57) - [ไฟล์ doc]

Ø การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 - 25 ก.พ. 57 ... ด่วนที่สุด