รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2558 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2558 (2 พ.ย. 58) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xls]
  • รายงานผล รอบ 12 เดือน (9 ต.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 11 เดือน (9 ก.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 10 เดือน (5 ส.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 9 เดือน (8 ก.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 8 เดือน (8 มิ.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 7 เดือน (11 พ.ค. 58) - [ไฟล์ xlsx]
  • รายงานผล รอบ 6 เดือน (29 เม.ย. 58) - [ไฟล์ xlsx]
Ø ร่างการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (24 ก.พ. 58) - [ไฟล์ docx]