รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดปี 2559 - ทุกวันที่ 10 ของเดือน

Ø รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 (ประเมินโดยกองแผนงาน)
Ø สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 ต.ค. 59) - [ไฟล์ pdf][ไฟล์ xlsx]